RWE Image

Entegre Yönetim Sistemleri

RTG Kalite, İş Sağlığı & Güvenliği, Çevre, Enerji ve Bilgi Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikası Beyannamesi

Entegre Yönetim Sistemine (Kalite, İş Sağlığı & Güvenliği, Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği) uyum, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin (RTG) birincil yönetimsel sorumluluğunda olup ticari başarımız için anahtar rol oynamaktadır. EYS sistemi; tüm yönetim, çalışan ve yükleniciler tarafından aktif olarak üstlenilmiştir.

RTG'nin Entegre Yönetim Sistemi (EYS) tüm fonksiyonlarımızı ve süreçleri kapsamakta olup aşağıdaki prensipler temel alınmıştır:

 • Dahili & harici faktörler ile müşterin/ilgili tarafların beklentilerinin anlaşılması,    
 • Üst Düzey Yöneticilerinin Güçlü Liderliği,
 • Risklerin kontrolü ve fırsatların değerlendirilmesi,
 • Yüksek kaliteli ve yetkin personelimizin devreye sokulması,
 • Uygun kaynak tahsisi,
 • Kanıta dayalı karar verme,
 • Bilgi güvenliğinde bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik gereksinimlerini ele almak, 
 • Tedarikçilerimiz ve taşeronlarımız ile ilişki yönetimi,
 • Sağlık & Güvenlik Kültürü, Kalite ve Çevre Koruma, Bilgi Güvenliği bilinci, etkin yaklaşım.

Bu prensipleri uygulamaya geçirmek için RTG; ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ve ISO 27001 ile endüstrimizin diğer spesifik standartlarının şartlarına uyumlu bir Entegre Yönetim Sistemini (EYS) kurmuş, yerleştirmiş, devam ettirmiş ve sürekli olarak yenilemiştir.

Bir enerji yoğun elektrik üreticisi olarak RTG, enerji tüketimini ve masraflarını düşürmek ve operasyonlarının uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürebilirliğini teşvik etmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Kalite, İSG, çevre, bilgi güvenliği, enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili yürürlükteki resmi ve kanuni şartlara uymak ve yürürlükteki diğer şartları sağlamak, 
 • Çalışanlarımızın, Müşterilerimizin, İş Ortaklarımızın, Çevre ve toplumun genelinin sağlığına ve refahına zarar vermemek, 
 • Çevreyi, doğal kaynakları korumak ve çevre kirliliğini önlemek,
 • Kritik sektörde olma bilinci içerisinde bilgi güvenliği zaafları nedeniyle iş sürekliliğinin kesintiye uğramasını engelleyici önlemler almak,
 • Bilgi güvenliğine ilişkin tedbirleri güncel tutup, sürekli iyileştirebilmek için bilgi güvenliği konusunda uzmanlaşmış ekipler bulundurmak,
 • Tüm ilgili tarafların kişisel verilerini belirlenen şartlar çerçevesinde korumak ve veri sahiplerine verilerinin kullanımı ile ilgili taleplerinde şeffaf olmak,
 • Yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması,
 • EYS amaçlarımızı ve hedeflerimizi belirlemek, gözden geçirmek ve sağlamak için bilgi ve kaynak aktarımı yapmak,
 • Tesislerimizin, ekipmanlarımız, sistemlerimizin ve süreçlerimizin tasarım ve değiştirilmesinde enerji performans iyileştirmelerini göz önünde bulundurmak,
 • Enerji verimli ürün ve hizmetlerin etkin şekilde sağlamak ve kullanmak,
 • Entegre Yönetim Sistemi performansını sürekli olarak geliştirmek. 
 • Çalışanların ve mevcut olması durumunda çalışan temsilcilerinin katılım ve danışmasını sağlamak.

Bu taahhütler, tüm ticari operasyonlarımızda proaktif şekilde sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili yaralanmaları ve hastalıkları önleyerek; ve tamamen ortadan kaldırılmasa da tehlike ve riskler ile çevresel sorun ve etkileri mümkün olduğunca azaltarak kamuoyunun takdirine sunulur.

İşbu Politika, RTG’nin her seviyesinde mevcut kılınmış, anlaşılmış ve muhafaza edilmiş olup ilgili tüm taraflara iletilmiştir. Uyum ve etkinliğini devam ettirebilmek için periyodik olarak gözden geçirilecektir.

RTG’nin Üst Yönetimi işbu EYS’nin şartlarına uyum sağlama ve işbu EYS’nin sürekli olarak iyileştirilmesini taahhüt eder.

Kuruluşumuz, bağlamında belirlenen konu ve gereksinimlerin analizine ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine dayanarak; bağlamımız, uyum yükümlülüklerimiz, ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin yaşam döngüsü, dış etkiler üzerinde kontrol ve etki uygulama yetkimiz ve yeteneğimiz ile ilgili kurumsal politikalarımızı ve hedeflerimizi belgelemek için EYS'mizin kapsamını oluşturmuştur. Bu kapsam, entegre Kalite, Sağlık ve Güvenlik, Çevre, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin kapsamını ve tanımlanmış yetkileri, süreç sahipleri ve yönetim sistemi içinde faaliyet gösteren personelin karşılıklı ilişkilerini ve sorumluluklarını açıklar. Entegre Yönetim Sistemi (EYS), şirketin hedeflerine ulaşmasında mümkün olan en iyi katkıyı sağlamak için değerlerin, yapıların, süreçlerin, kuralların ve araçların belirlenmesi dahil tüm koordineli yönetim görevlerinin toplamıdır.